หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ผาน้ำย้อย :.
 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 154

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 142

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 130

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 129

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๑

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 122

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การควบคมุแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.๒๕๖๐

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 134

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 137

 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย(เพิ่มเติม)พ.ศ.2561

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 146

 วัฒนธรรมองค์กรในการแต่งกาย

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 142

 เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 153

 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 เมื่อ : 07 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 169

 สรุป พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 135

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร้องเรียนร้องทุกข์

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 127

 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 131

 ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 142

 การจัดการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร

 เมื่อ : 14 ธันวาคม 2561     อ่าน : 242

 คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 298

 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 300

  หน้า 1   
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997