จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส โรงเรียนชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการประปา หมู่ ๕
การประชุมหรือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ ๙) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓