หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: กฎหมาย :.
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 168

 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 292

 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 383

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561 การจัดสรรงบประมาณการจัดทำงบประมาณ เเละการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 398

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 284

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 295

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 1

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 351

 การจัดสรรงบประมาณการจัดทำงบประมาณ เเละการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(ฉบับเพิ่มเติม)

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 309

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพิ่มเติมฉบับที 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 510

 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 434

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 502

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 447

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 422

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 440

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 4983

 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 439

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 925

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 2919

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 414

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 376

  หน้า 1 [2]   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล