หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: สมาชิก อบต.ผาน้ำย้อย :.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
 
นายสุพรม พันธ์หอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
 
 
นายจันทร์ที   พิลาอาพิษ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

นายสมเดช   กิ่งแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
 

นายสมพร  สุระเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 1

นายสำราญ   ใจทาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 1

นายเยือม   นวนจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 2

นายทวีพร   โคตรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 2

นายไวยกรณ์   ปากหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 3

นายอ่อนสี   กันภัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 3

นายแสงเพชร  แสงวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 4

นางเพชรสุวรรณ เมฆไชยภักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 4

นายประดิษฐ   โอ้อารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 5

นายวิกุล   สีพลราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 5

นายอุดร   โพธิ์สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 6

นางสาวทองนภา  โยธาจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 6

นายสมัย   โพธิ์สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 7

นายสุระพล   ใสสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 9

นายทวี   อู่คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 9

นายสมัย   ชารีผาบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 10

นายประสงค์   หาสนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 10

นายบัญชา   บุโฮม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 11

นายสุภาพ   ศรีสุภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 12

นางเสี่ยน   จันทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 13

นายจรัญ   ดาวเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย หมู่ที่ 13
     
 
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997