หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: คู่มือประชาชน อบต.ผาน้ำย้อย :.
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 139

 คู่มือประชาชน สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 160

 การรับชำระภาษีป้าย

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 118

 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 115

 การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีจัดตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลเป็นบุคคลธรรมดา

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 280

 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 263

  หน้า 1   
 
นายสาคร   โยชน์เมืองไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย
0-4362-5555, 09-4960-3997