หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ผาน้ำย้อย :.
 

          2.1 วิสัยทัศน์

               “สนองนโยบาย  กระจายอำนาจการพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีมาตรฐานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมรุ่งเรือง  บ้านเมืองมั่นคง”

 

          2.2 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

 

          2.3 เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต        

3. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

2.4 พันธกิจ

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และน้ำเสีย

3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

10. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

11. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

12. บำรุงและให้มีสถานที่ประชุม การกีฬา และการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

13. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

14. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          15. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          16. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          17. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          18. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

          19. กิจการเกี่ยวพาณิชย์

          20. การท่องเที่ยว

          21. การผังเมือง

          22. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

          23. การสาธารณูปการ

          24. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

          25. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          26. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

          27. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          28. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          29. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

          30. การควบคุมเลี้ยงสัตว์

          31. การให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

        32. การรักษาปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

          33. การขนส่งและวิศวกรรมจราจร

          34. การควบคุมอาคาร

       35. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยิสิน

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล